آریو پرواز

ویزای چین

ویزای چین

ويزای چين

ويزاهاي چين به انوع زیر تقسيم ميشوند:
1.    ويزاي توريستي چین  
2.    ويزاي  تجاري
3.    ويزاي دانشجويي چین
4.    ويزاي  كار چین
5.    ويزاي خدمه
6.    ويزاي روزنامه نگاري چین
7.    ويزاي ترانزيت
8.    اقامت دائم چین
1) ويزاي توريستي

براي يك اقامت كوتاه براي هدف گردشگري، ملاقات با خانواده و يا دیگر امور شخصي صادر مي شود.
2) ويزاي  تجاري

براي بازديد، تحقيق، سخنراني، تجارت ، مبادلات در زمينه هاي علمي، فن آوري و فرهنگ، مطالعه پيشرفته، و يا كارآموزي صادرمي شود واعتبار آن حداكثر براي 6 ماه است.
3) ويزاي دانشجويي 

اين نوع ويزا جهت مطالعه، مطالعات پيشرفته و يا كارآموزي كه براي مدت بيش از 6 ماه نيزصادرميشود.
4) ويزاي  كار 

  به منظور اجراي برنامه هاي تجاري و كاري ويا مبادلات دانشگاهي، همچنين براي همسرمتقاضي/ همسر و فرزندان صغيروي صادر ميشود.
5) ويزاي خدمه

براي خدمه قطار بين المللي، هواپيماي مسافربري يا كشتي  و... جهت ورود به چين  صادر ميشود.
6) ويزاي روزنامه نگاري (J-1، J-2 )
J 1-ويزا يي است كه براي يك روزنامه نگار خارجي مقيم در چين وهمسر همراه او و فرزندان صغيروي صادر ميشود.
 J-2 ويزايي است كه براي يك روزنامه نگار خارجي جهت بازديد ازچين براي پوشش خبري به طور موقت صادر ميشود.
7) ويزاي ترانزيت

براي عبور از طريق چين به يك كشور ثالث صادر ميشود در شرايطي كه متقاضي  به مدت بيش از 24 ساعت  در فرودگاه چين ميماند و يا مجبور به ترك فرودگاه است.
8) اقامت دائم  

جهت شهروند خارجي  كه مجاز به اقامت دائم در چين است صادر ميشود.
اعتبار، تعداد دفعات ورود و مدت زمان اقامت هر يك از ويزاي چين:
1) اعتبار ويزا  بدین معني است كه ويزا براي چه مدت معتبر است، مي توان براي ورود به چين از تاريخ صدور تا قبل از تاريخ  انقضاي ویزا برای ورود به چین اقدام کرد.
2) "تعداد دفعات ورود" این بخش شامل تعداد دفعات ورود به چین میباشد که در ویزای مختلف متفاوت میباشد.
در صورتي كه به تعداد ذكر شده در ويزا به چين ورود كرده باشيد ويا هيچ تعداد دفعات ورودي در سمت چپ وجود نداشته باشد، ويزا نامعتبر مي شود و اگر ويزا اعتبار نداشته باشد، حامل آن بايد براي يك ويزاي جديد قبل از ورود به چين اقدام نمايد در غير اين صورت از ورود شما به چين جلوگيري خواهد شد.
3) مدت زمان اقامت "اشاره به حداكثر تعداد روز مجاز براي اقامت در چين در هر ورود است كه از تاريخ ورود به چين محاسبه میشود.
شهروند خارجي كه پس از پايان تاريخ انقضاي ويزا خود اقدام به ترك خاك چين ننمايد  مشمول جريمه و مجازات هاي ديگر براي نقض قانون جمهوري خلق چين در كنترل ورود و خروج بيگانگان خواهد شد. اگر حامل ويزا مي خواهد در چين اقامت طولاني تر از مدت زمان اقامت مجاز در ويزا داشته باشد، بايد  قبل ازپايان مدت اعتبار ويزا از مقامات امنيت عمومي محلي مجاز به تمديد ويزا تقاضاي تمديد ويزا نمايد.درخواست تمديد ممكن است مورد موافقت واقع نشود.
دارنده ويزاي كار ، ويزا ي دانشجو يي ، ويزا ي اقامت دائم ، يا ويزا ي روزنامه نگار مقيم  بايد حداكثر تا 30 روز پس از ورود به چين دراماكن امنيتي مورد تاييد محلي براي درخواست اجازه ي اقامت اقدام نمايند.نمايندگان سياسي و ديپلمات ها بايد براي درخواست اجازه اقامت به وزارت خارجه مراجعه كنند.
بدون نياز به رواديد ورود
شهروندان ايراني با پاسپورت ديپلماتيك يا خدمت نيازي به دريافت رواديد براي ورود به چين ندارند .( تا 30 روز)
مراحل درخواست رواديد
مواد مدارك مورد نياز
1) گذرنامه -پاسپورت اصلي  با اعتباري به مدت حداقل 6 ماه ديگر با حداقل سه صفحه خالي .
2) فرم درخواست ويزا - تكميل و امضا فرم درخواست ويزا از جمهوري خلق چين (V2012A) . وهمچنين  تكميل و امضا فرم درخواست (V2012B تكميلي) =درصورت درخواست ويزاي  كار (Z ) و يا مطالعه (X ) ويا اگر شهروند يك كشور ثالث هستيد و يا اگر شخص ديگري همراه شما با گذزنامه مشترك متقاضي دريافت ويزا ميباشد .
3) عكس - اضافه نمودن دوقطعه عكس رنگي . اين عكس بايد جديد، از روبرو، در اندازه 33mm x 48mm بدون پوشش سرباشد.  (يك عكس به فرم الصاق و عكس ديگر را همراه گذرنامه تحويل بفرماييد)
 

 

ویزای چین


اطلاعات تکمیلی در خصوص انواع ویزا های چین
1) ويزاي تجاري
مدارك زير مورد نياز است:
اصل دعوت نامه رسمي كه توسط واحد مجاز صادر شده باشد.
2) ويزاي توريستي
درخواست براي ويزاي خانواده ---- اصل دعوت نامه رسمي واحد مجاز، مدارك شغلي ويا گواهي تحصيلي دعوت كننده.
درخواست براي ويزا سفر شخصي ---- اصل دعوت نامه رسمي از سفر شخصي صادر شده توسط يك واحد مجاز چيني.
درخواست ويزا براي سفر گروه ---- اصل دعوت نامه رسمي سفر گروهي صادر شده توسط يك واحد مجاز چيني.
3) ويزاي دانشجويي
اصل و يك كپي از نامه پذيرش مدرسه وفرم درخواست ويزاي دانشجويان خارجي(JW201 JW202) صادر شده توسط مقامات چيني مورد نياز است. (اين دو سند نيز براي متقاضيان سفر به چين براي مطالعات كوتاه مدت / مطالعات پيشرفته و بيش از شش ماه اقامت مورد نياز است.)
 دارندگان ويزا بايد براي درخواست اجازه اقامت در مقامات امنيت عمومي محلي ظرف مدت 30 روز ازپس ورود به چين اقدام نمايند.
4) ويزاي كار
اصل و كپي از دعوت نامه توسط واحد مجاز، و يا نامه تاييد دعوت نامه صادر شده توسط آژانس چيني مجاز، وهمچنين يكي از مدارك زير:

A. نامه اجازه اشتغال صادر شده توسط وزارت منابع انساني و تامين اجتماعي چين ؛
B. سند تاييد متخصص خارجي صادر شده توسط امور اجرايي دولت در امور كارشناسان خارجي چين ؛
C. دعوت نامه براي عمليات نفتي دريايي در جمهوري خلق چين صادر شده توسط شركت ملي نفت فلات قاره چين
D. گواهي ثبت دفاتر نمايندگي دائمي شركت هاي خارجي در چين صادر شده توسط امور اجرايي دولت در صنعت و تجارت ، يا نامه تاييد براي دفاتر نمايندگي دائمي شركت هاي خارجي صادر شده توسط ادارات مرتبط  تجاري؛
E. نامه تاييدشده توسط وزارت فرهنگ  چين براي كساني كه براي انجام  امور تبليغاتي اقدام به اخذ ويزا مينمايند.
F. دعوت نامه صادر شده توسط واحد مجاز و يا نامه تاييد دعوت نامه صادر شده توسط دفتر امور خارجه از يك استان (منطقه خودمختار، شهرستان).
اعضاي خانواده همراه فرد مشغول به كار در چين بايد يك دعوت نامه ارسال شده توسط واحد مجاز و يا تأييديه نامه دعوت صادر شده توسط آژانس چيني مجاز وهمچنين مدارك  اثبات خويشاوندي، به عنوان مثال گواهي ازدواج، گواهي تولد و غيره را ارايه دهند، نيازي به ارايه مدارك اشتغال نيست.
* Z دارندگان اين ويزا بايد براي ارايه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت عمومي محلي اقدام نمايند .
5 ) ويزاي دائمي روزنامه نگار (ويزاي J-1)
- نامه اطلاعيه ويزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چين .
- نامه رسمي صادر شده توسط شركت رسانه اي متقاضي در چين.
* متقاضيان ويزاي J-1  مي توانند ضمن تماس با سفارت چين در پيشبرد روش هاي مربوطه با ما تماس بگيرند.
* دارندگان ويزاي J-1 بايد براي ارايه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت عمومي محلي اقدام نمايند .

6) ويزاي موقت روزنامه نگاري  (ويزاي J-2)
- نامه اطلاعيه ويزا صادر شده توسط بخش اطلاعات وزارت امور خارجه چين و يا سازمان هاي مربوطه مجاز .
- نامه رسمي صادر شده توسط شركت رسانه اي متقاضي در چين.
* متقاضيان ويزا J-2 مي توانند ضمن تماس با سفارت چين در پيشبرد روش هاي مربوطه با ما تماس بگيرند.
7) ويزاي ترانزيت (ويزاي G)
- ويزاي معتبر از كشور مقصد، و بليط هواپيمايي مقصد.
* ويزاي ترانزيت به طور كلي براي سه ماه اعتبار و اقامت 7 روز صادر ميشود مگر در شرايطي استثنا كه براي مسئول ويزا در سفارت اثبات شده باشد و به هيچ عنوان براي عبور و مرور مكرر صادر نخواهد شد .

8) ويزاي اقامت دائم (ويزاي D )
- فرم گواهي اقامت دائمي متقاضي تاييد شده توسط مقامات اداره امنيت عمومي محلي چين. (متقاضيان مي توانند توسط دوستان و يا بستگان خود در چين براي درخواست گواهي اقامت دائم از بخش مديريت ورود و خروج از اداره محلي امنيت عمومي اقدام نمايند.)
* دارندگان ويزاي Dبايد براي ارايه درخواست اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از ورود به چين در ادارات امنيت
عمومي محلي اقدام نمايند .
9) مدارك بيشترميتواند در صورت لزوم توسط افسران ويزا مطالبه شود .

چگونگي درخواست

1) متقاضي ميتواند درخواست خود را از طريق شخص ديگري نيز به سفارت تحويل نمايد .
2) در صورت لزوم، متقاضي بايد براي مصاحبه و يا تاييد امضاي روي اسناد مراجعه نمايد.
3) تحويل يا ارسال مدارك از طريق پست پذيرفته نخواهند شد.
4) لازم به ذکر است آژانس هواپیمایی سفری دیگر با تلفن 88851080 در تهران کلیه اقدامات در خصوص انواع ویزاهای چین را انجام خواهد داد.
 
پروسه زماني
 
به طور معمول به مدت 4 روز كاري بطول خواهد انجاميد .
 
اكسپرس براي 2-3 روز كاري زمان نياز دارد .
 
هزينه ويزا و پرداخت
هزينه براي ويزاهاي تا 6 ماه با يكبار اجازه ورود(انفرادي)            = 100 $
هزينه براي ويزاهاي تا 6 ماه با يكبار اجازه ورود(انفرادي-فوري)    = 130 $
هزينه براي ويزاهاي تا 6 ماه با دوبار اجازه ورود(انفرادي)            = 150 $
هزينه براي ويزاهاي 6 ماهه با اجازه ورود مكرر(انفرادي)            = 200 $
هزينه براي ويزاهاي 12 ماهه با اجازه ورود مكرر(انفرادي)          = 300 $
هزينه ويزاي گروهي  = 80 $ براي هر نفر
 
توجه :

1)هزينه ها براي متقاضيان با پاسپورت هاي ديگر كشورها ممكن است با هزينه هاي ذكر شده در بالا متفاوت باشد
2) در صورت درخواست خدمات سريع و پذيرفتن اين سفارت مبلغ 30$ به هزينه هاي فوق اضافه خواهد شد .
3) در موارد عجله اي و در صورت پذيرش اين سفارت مبلغ 40$ . به هزينه هاي فوق اضافه خواهد شد .
4) اين سفارت فقط هزينه هاي پرداخت شده به شماره حساب سفارت چين در بانك پاسارگاد در حد اقل 48 ساعت پيش از تحويل مدارك به متقاضيان را ميپذيرد و هيچگونه وجه نقد يا چك قابل پذيرش نميباشد .
5) در حال حاضر اين كنسولگري براي ويزاهاي عادي و با اعتبار حداكثر تا 6 ماه را در دو پروسه زماني 2 تا 3 روز كاري كه نيمهفوري و 4 تا5 روز كاري كه عادي يا نرمال ناميده ميشود صادر ميكند.
 شما ميتوانيد يكي از دو گزينه مربوطه ( نيمهفوري) يا ( نرمال ) را كه به ترتيب براي هر نفر 130 دلار و 100 دلار هزينه دربردارد را انتخاب نماييد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اخذ ویزای چین با ما تماس بگیرید. 24 34 54 88 - 021

تورهای لحظه آخری

اطلاع از قیمت و رزرو تور

در صورتی که تمایل دارید پیامک و آفرهای ما را دریافت کنید فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

اطلاعات تماس

آدرس : سهروردی شمالی نبش کوچه آزادی پلاک 276 طبقه سوم واحد 14
تلفن : 02141365 -
فکس : 88543424 -
ایمیل : info@arioparvaz.com

آخرین پست های ما

instagram.com/arioparvaz

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آریو پرواز قرن می باشد. طراحی سایت و بهینه سازی سایت : ایده پویا