آریو پرواز

ویزای ژاپن

ویزای ژاپن


درخواست پذیرش ویزای ژاپن


• سفارت ژاپن به هیچ وجه مدارک درخواست ویزا را از طریق پست نمی پذیرد و هیچ گونه مسؤلیتی در قبال مفقود شدن مدارک ندارد.
• تمامی مدارک درخواست ویزای ژاپن، باید به صورت اصل در روز و ساعات تعیین شده به متصدی امور ویزا تحویل داده شود. مدارک درخواست ویزای ژاپن به صورت فاکس و یا ایمیل و یا غیره قابل قبول نمی باشد به جز مواردی که به دلایل انسانی صرف نظر کردن از بعضی مدارک توسط مقامات تشخیص داده شود.
• لازم است که مدارک درخواست ویزا حتما توسط خود فرد ( و یا نماینده وی ) به طور مستقیم به سفارت تحویل گردد.
تحویل گذرنامه برای ویزای ژاپن:
روزهای یکشنبه الی پنجشنبه ( بعد ازظهرها از ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰)
سفارت روزهای جمعه و شنبه تعطیل است.
• تلفن تماس: 888۱۷۹۲۲(۰۲۱) و 887۱7۹۲۳(۰۲۱)
فکس: 887۰۶۰۹۵(۰۲۱)

انواع ویزای کوتاه مدت ژاپن

۱- ویزای تجاری ژاپن

مدارک قابل ارائه برای دریافت ویزای تجاری ژاپن به شرح زیر است:
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)
• گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
• یک نسخه فرم تقاضای ویزا
• یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
• شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
• دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )
• ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
• برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)
• مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم است.)
الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر )
ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
د- جزوه ویا کاتالوگ
• نامه ماموریت برای متقاضی ویزا
• کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی
• مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی
• جواز کسب
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

۲- ویزای توریستی ژاپن

مدارک قابل ارائه برای دریافت ویزای توریستی ژاپن به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )
• گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
• یک نسخه فرم تقاضای ویزا
• یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
• برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )
• شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
• مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:
گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

۳- ویزای دیدار از دوست ژاپن

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)
• گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
• یک نسخه فرم تقاضای ویزا
• یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
• شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
• مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )
• برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
• دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)
• ضمانتنامه :
• برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO
نکته : در صورتیکه ضامن خارجی باشد کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت به همراه کپی صفحه مشخصات و صفحه ویزا و اجازه ورود مجدد ضامن
• مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:
الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:
• گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
• کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد
( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )
• گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO
• حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

۴- ویزای دیدار از اقوام ژاپن

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )
• گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
• یک نسخه فرم تقاضای ویزا
• یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
• شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
• دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
• برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)
• مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
• ضمانتنامه
• برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO
نکته : در صورتیکه ضامن خارجی باشد کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت به همراه کپی صفحه مشخصات و صفحه ویزا و اجازه ورود مجدد ضامن
• مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:
الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد
• گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO
• کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد
( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )
• گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO
• حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)
۵- شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی
مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.
( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)
• گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)
• یک نسخه فرم تقاضای ویزا
• یک قطه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید
• شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )
• دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
• ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
• برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)
• مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)
الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب – مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
ج – جزوه یا کاتالوگ
• مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید
• نامه ماموریت متقاضی ویزا
(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)
دارندگان کارت صلاحیت
در صورت داشتن کارت صلاحیت
CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
(ZAIRYU SHIKAKU NINTEI SHOMEISHO)
مدارک قابل ارائه به شرح زیر می باشد
( توجه: در صورت ضرورت در طول بررسی ، مدارک اضافی تقاضا می شود )
۱- گذرنامه متقاضی ویزا ( گذرنامه قدیمی در صورت امکان)
۲- یک نسخه فرم درخواست ویزا
۳- یک قطعه عکس سایز ۴٫۵ x ۴٫۵ با زمینه سفید
۴- اصل کارت صلاحیت CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
5 - فتوکپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی صادره در سه ماهه اخیر.
نحوه کا ر
تعداد خارجی هایی که در ژاپن در جستجوی کار هستند روز به روز رو به افزون است. بعضا دیده شده است که بعضی از اتباع خارجی به دلیل عدم اطلاع از قوانین کار در ژاپن، از راه های غیر قانونی مشغول به کار هستند. در این بخش به معرفی انواع ویزا و امکان کاریابی با آن ویزا را بررسی می نماییم:
الف) انواع ویزاهایی که اجازه ی کار به دارندگان آن را می دهند عبارتند از:
1.کسانی که نوع اقامت شان، اقامت دائم باشد و یا همسر یا فرزند یک ژاپنی باشند یا اینکه همسر یا فرند کسی باشند که اقامت دائم دارد، کاملا آزاد هستند که در هر گونه کاری مشغول گردند.
permanent resident
2. دارندگان اقامت های ذیل در مشاغل خاصی اجازه ی کار دارند از جمله کسانی که نوع اقامت آنها : پرفسوری ،هنرمند، خبرنگاری، سرمایه گذاری، فعالیت های مذهبی، وکالت یا خدمات قانونی، خدمات پزشکی، معلم، محقق، مهندس، متخصص روابط بین الملل می توانند در حرفه های تخصصی با کسب اجازه از اداره ی مهاجرت محلی مشغول به کار گردند.
ب) دارندگان ویزاهای زیر اجازه ی کار در ژاپن را ندارند مگر آنکه اجازه کار در ساعات محدود بگیرند:
کسانی که نوع اقامت آنها فعالیت فرهنگی، جهانگردی، دانشجوی کالج، دانشجوی پیش کالج، دانشجو و وابسته باشد لازم است نخست اجازه اشتغال به فعالیت های خارج از شرایط اقامت را از اداره مهاجرت محلی دریافت نموده و بر اساس تصمیم آن مرکز در ساعات محدودی قادرند مشغول به کار شوند. برای مثال دانشجوی کالج و دانشجوی پیش کالج می توانند در کارهای پاره وقت، در صورتیکه دانشجوی تمام وقت باشند (28 ساعت در هفته یا 8 ساعت در روز) و اگر دانشجوی نیمه وقت یا محقق هستند (14 ساعت در هفته یا 8 ساعت در روز) کار کنند در حالی که دانشجویان پیش کالج فقط 4 ساعت در روز اجازه ی کار دارند.
ج) دارندگان شرایط ذیل اجازه ی کار در ژاپن را ندارند:
آنهایی که با وجود آنکه ویزای آنها اجازه ی کار محدود به آنها می دهد ولی از اداره مهاجرت کسب اجازه ننموده اند.
کسانی که ویزای اقامت آنها به اتمام رسیده باشد.
کسانی که نوع ویزای آنها ویزای کار نیست و اجازه اشتغال به فعالیت های خارج از شرایط اقامت را از اداره مهاجرت محلی دریافت ننموده اند.
افراد فوق بر اساس قوانین کار در ژاپن محکوم به ترک ژاپن و کیفر قانونی هستند.

تحصیل در ژاپن

 

ویزای تحصیلی ژاپن


آیا یادگیری زبان ژاپنی خیلی سخت است؟ ظاهرا این زبان بیش از 4000 شکل دارد!
یادگیری گرامر زبان ژاپنی چندان مشکل نیست و با صرف تقریبا 6 ماه وقت می توان در حد مکالمه روزمره پیشرفت نمود. ولی یادگیری این زبان درحد خواندن و نوشتن امری بسیار مشکل بوده و نیازمند سال ها تمرین و ممارست است. یک فرد ژاپنی معمولا قادر به نوشتن 3000 شکل و خواندن 4000 شکل است. برای خارجیان بزرگسال رسیدن به این قابلیت بسیار سخت است. غیر از چینی ها و زرد پوستانی که خط مشترکی با ژاپنی ها دارند و نیز خارجیانی که از کودکی در مدارس این کشور درس خوانده اند کمتر فرد دیگری را می توان یافت که توانسته باشد به این زبان بنویسد و یا بخواند.
اهمیت دانستن زبان ژاپنی برای ادامه تحصیل در این کشور تا چه حد است؟
این امر به رشته و مقطع تحصیلی بستگی دارد. برای رشته های فنی تسلط به زبان ژاپنی چندان مهم نیست ولی دانشجویان رشته های علوم انسانی حتما باید بتوانند از منابع ژاپنی استفاده کنند. دانشجویان مقطع فوق لیسانس به علت اینکه با ژاپنی ها در یک کلاس واحد درس می خوانند درگیری بیشتری با زبان ژاپنی دارند ولی دانشجویان مقطع دکتری اغلب می توانند با استفاده از رفرنسهای انگلیسی مشکل خود را برطرف کنند.
آیا برای دانشجویان این امکان وجود دارد که قبل از شروع کلاس های تخصصی در کلاس های زبان ژاپنی شرکت کنند؟
اگر دانشجو از طریق سفارت ژاپن در تهران بورس دولت ژاپن را گرفته باشد معمولا مدت 6 ماه با استفاده از این بورس در کلاس ژاپنی شرکت می کند. ولی سایر دانشجویان معمولا قادر به پرداخت هزینه کلاس های زبان نبوده و به صورت تجربی و یا شرکت در کلاس های محلی رایگان این زبان را یاد می گیرند. در اغلب شهرهای ژاپن گروه های داوطلبی وجود دارند که به خارجیان زبان یاد می دهند. شرکت در برنامه های این گروه ها کمک مهمی در زمینه یادگیری زبان ژاپنی خواهد بود.
داشتن نمره تافل چه اندازه در گرفتن پذیرش از دانشگاههای ژاپن مهم است؟
تقریبا هیچ!

هزینه تحصیل در ژاپن چقدر است؟

بستگی دارد به اینکه دانشگاه دولتی باشد یا خصوصی. معمولا هزینه دانشگاه های خصوصی دو برابر دانشگاه های دولتی بوده و کیفیت آنها هم پائین تراست. پس عاقلانه خواهد بود اگر فقط به دانشگاه های دولتی ژاپن اکتفا شود. شهریه دانشگاه های دولتی ژاپن در مقاطع فوق لیسانس و دکتری چیزی در حدود 500000 ین در سال است ( ظاهرا ارزانتر از دانشگاههای داخلی است!). البته چیزی حدود 300000 ین هم برای یکبار به عنوان هزینه ثبت نام هم دریافت خواهند کرد.


هزینه زندگی در ژاپن چقدر است؟

اگر منظور زندگی دانشجوئی باشد ، یک دانشجوی مجرد حدود 80000 ین در ماه برای مخارج خود شامل کرایه منزل، آب و برق و تلفن وخوراک و پوشاک و رفت و آمد نیاز خواهد داشت. یک دانشجوی متاهل به دوبرابر این مبلغ نیاز دارد.
آیا امکان کار کردن در دانشگاه به صورتTA وجود دارد؟
تقریبا نه! اگر می خواهید با کار کردن هزینه زندگی را در بیاورید تقریبا باید قید کارهای دانشگاهی را بزنید. تقریبا اکثر دانشجویان در ژاپن اعم از ژاپنی و خارجی ناگزیر هستند در صورتی که بورس تحصیلی نداشته باشند با کار کردن در فروشگاه ها و پمپ بنزین ها و کارگاه های مختلف ( بطور عام کار دستی) هزینه زندگی خود را در بیاورند. انجام چنین کارهائی در ژاپن بسیار طاقت فرساست و تا حد زیادی باید زبان ژاپنی را بلد بود. البته اگر انگلیسی را خیلی خوب بلد باشید می توانید با تدریس انگلیسی درآمد راحت و کافی داشته باشید.

آیا امکان گرفتن بورس تحصیلی ژاپن وجود دارد؟

برای تحصیل در ژاپن بورس های مختلفی وجود دارد که عمده ترین آن بورس تحصیلی دولت ژاپن است که به آن بورس "مون بو شو " می گویند. البته شهرداری های شهرهای بزرگ و صنعتی و همچنین شرکت های خصوصی و سازمان های خیریه مختلفی نیز وجود دارند که بورس های مختلفی را به خارجیان ارائه میدهند.
برای گرفتن بورس مونبوشو چه باید کرد؟
برای گرفتن این بورس دو راه وجود دارد: 1- اقدام از طریق سفارت ژاپن در تهران 2- تماس مستقیم با اساتید دانشگاه های ژاپن.
1- اقدام از طریق سفارت ژاپن در تهران:
این سفارت هر ساله در اردیبهشت ماه فرم های تقاضای این بورس را به علاقه مندان ارائه میکند. برای دریافت آن باید با بخش فرهنگی سفارت تماس گرفته و از شرایط آن مطلع شد. در سال های اخیر به علت کثرت تقاضا مسولان سفارت ابتدا از طریق تلفن اطلاعات اولیه متقاضیان را جویا شده و مدراک را فقط به کسانی تحویل می دهند که شرایط کافی از نظر معدل و دانشگاه محل تحصیل را داشته باشند. افرادی که موفق میشوند این فرم را دریافت کنند موظف به تکمیل و ارائه سایر مدارک مورد نیاز در موعد مقرر می باشند. یکی از مدارک مورد نیاز مدرک فارغ التحصیلی است. به عبارت دیگر اول باید فارغ التحصیل شده باشید تا بتوانید تقاضای بورس کنید.
مدارک دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته و از تعدادی برای مصاحبه دعوت به عمل می آید. معمولا مصاحبه در مرداد ماه انجام می شود. سپس از منتخبین مدارک دیگری درخواست شده و به ژاپن فرستاده می شود تا انتخاب نهایی در این کشور انجام شود. نتایج نهایی قبول شدگان در بهمن ماه اعلام خواهد شد. تعدادی از قبول شدگان در فروردین سال بعد به ژاپن اعزام میشوند و گروه کوچکی از آنان ممکن است در شهریور سال بعد به ژاپن بروند.
این افراد به محض ورود به ژاپن به خوابگاه های از قبل آماده شده منتقل می شوند و مدت 6 ماه فرصت خواهند داشت تا فارغ از هر وهم و خیالی به یادگیری زبان مشغول شوند. سپس باید امتحان ورودی دکتری یا فوق لیسانس را داده و در صورت قبولی در مقطع مورد نظر ادامه تحصیل بدهند.
2- تماس مستقیم با اساتید دانشگاه های ژاپن.
یک راه دیگر گرفتن بورس دولت ژاپن این است که با اساتیدی که زمینه تحقیقاتی آنها خوشایند شماست تماس گرفته و از ایشان بخواهید تا شما را کاندید دریافت بورس مونبوشو کنند. افرادی که از این طریق اقدام به دریافت بورس می کند میبایست قبل از بهمن ماه با استاد ژاپنی تماس گرفته و موافقت وی را جلب کرده باشند. در صورتی که این کار مشکل با موفقیت انجام شود استاد ژاپنی خود شخصا مدارک دانشجو را به همراه فرم های مربوطه به دانشگاه تسلیم خواهد نمود. در دانشگاه یک ارزیابی اولیه بر روی مدارک شده و دانشجویان معرفی شده از طرف اساتید مختلف رتبه بندی شده و به وزارتخانه معرفی می شوند. در وزارتخانه براساس سیاست های موجود تعدادی از این کاندیداها انتخاب و موفق به دریافت بورس می شوند.
معمولا برای این دسته از دانشجویان که با موافقت استاد مشغول به تحصیل می شوند کلاس زبان وجود نخواهد داشت و آنان مجبورند بلافاصله پس از ورود به ژاپن فعالیت علمی خود را شروع کنند.
مقدار بورس مونبوشو چقدر است؟
چیزی حدود 185000 بعنوان بورس تحصیلی پرداخت می شود که برای زندگی یک زوج کافی است. البته مجردین می توانند کلی هم پس انداز کنند. علاوه بر آن نیازی به پرداخت شهریه هم نمی باشد.

چند نفر در سال بورس مونبوشو می گیرند؟
در هر سال حدود 15 نفر ایرانی از طریق سفارت موفق به دریافت بورس می شوند و تعداد اندکی هم از طریق ارتباط مستقیم با اساتید بورس می گیرند.
برای دریافت سایر بورس ها چه باید کرد؟
اغلب بورس های تحصیلی دیگر فقط به دانشجویانی داده میشود که در حال تحصیل در ژاپن باشند. لازمه دریافت آن این است که دانشجو در دانشگاهی ثبت نام کرده و شهریه ترم اول خود را داده باشد. شانس دریافت این بورس ها بستگی به ملیت شخص دارد. برای ایرانیان چیزی در حدود 30 درصد است.

مبلغ سایر بورس ها چقدر است؟
بقیه بورس ها مبلغ قابل توجهی را شامل نمی شوند. در بهترین حالت چیزی حدود 70000 ین به دانشجو پرداخت می شود که هم باید به مصرف زندگی برسد و هم شهریه دانشگاه از آن پرداخت شود. چون این مبلغ کفاف زندگی را نخواهد داد اغلب دانشجویان مجبور خواهند شد که در کنار داشتن بورس کار هم بکنند.
آیا دانشجو اجازه کار دارد؟
در سالهای اخیر با تغییر قوانین دانشجویان می توانند اجازه کار دریافت کرده و 4 ساعت در روز عادی و 8 ساعت در روزهای تعطیل کار کنند.

دستمزد کار دستی چقدر است؟
برای یک ساعت کار در فروشگاه ها و یا کارگاه ها چیزی حدو 600 الی 800 ین پرداخت می شود.

آیا توصیه می شود کسی که بورس تحصیلی ندارد با هزینه شخصی در ژاپن درس بخواند؟
فکر نمیکنم کار خوبی باشد. اگر چه هزینه دانشگاه های ژاپن خیلی زیاد نیست ( در مقایسه با امریکا) ولی کلا ژاپن کشور گرانی است و تامین هزینه تحصیل به صورت شخصی کار ساده ای نیست. البته دانشجویانی هستند که با کار کردن و گرفتن بورس های کوچک محلی توانسته اند بدون اتکا به خانواده در ژاپن درس بخوانند ولی این افراد اغلب مجرد بوده و زندگی چندان راحتی نداشته اند.

مزایای درس خواند در ژاپن چیست؟

مزیت ژاپن برای درس خواندن بیشتر از آنکه علمی باشد فرهنگی است! ژاپنی ها فرهنگ بسیار متفاوتی از سایر ملل دارند که باعث می شود زندگی در این کشور تجربه کاملا متفاوتی باشد. با زندگی در میان ملتی که در عین فقر طبعیت کشورشان دومین اقتصاد قدرتمند دنیا را دارند درس های زیادی می توان آموخت. فرهنگ سنتی ژاپنی ها، ادب اجتماعی فوق العاده بالا، نظم اجتماعی تحسین برانگیز، امنیت کامل، رفاه و آرامش فکری و بالاخره خارجی دوستی ژاپنی ها این کشور را محل مناسبی برای کسب یک تجربه جدید می کند.

معایب درس خواند در ژاپن چیست؟

سیستم دانشگاهی ژاپن طوری طراحی شده است که پاسخگوی نیازهای داخلی خودشان باشد از این رو این امکان وجود دارد که تجربه علمی بدست آمده به راحتی قابل استفاده در سایر نقاط دنیا نباشد. زبان تحصیل در این کشور ژاپنی است از این رو دانشجو شانس تسلط به زبان انگلیسی را که فاکتور مهمی در فعالیت های علمی است را از دست می دهد. به خصوص کسانی که قصد دارند به کشورشان برگشته و در دانشگاه ها تدریس کنند باید دقت کنند که رفرنس های ژاپنی به هیچ وجه قابل استفاده نخواهند بود. لذا مجبور خواهند شد تا دوباره کاری کرده و خود را با رفرنس های بین المللی به روز کنند.
کدام دانشگاه های ژاپن برای ادامه تحصیل بهتر هستند؟
در ژاپن تعداد زیادی دانشگاه وجود دارد که معمولا دانشگاه های دولتی بزرگ مثل دانشگاه توکیو، کیوتو، ازاکا، توهوکو، سوکوبا و ... و یا خصوصی مطرح مثل واسدا و کیو اعتبار بیشتری دارند. البته آنچه که بیش از نام دانشگاه اهمیت دارد انتخاب استاد راهنماست که باید با دقت زیادی انجام شود. یک استاد پیر و در شرف بازنشستگی چیز زیادی برای انتفال به دانشجو ندارد و از طرف دیگر استاد خیلی جوان هم از قدرت و نفوذ کافی برخوردار نیست. اگر دانشجو شانس آورده و وارد آزمایشگاهی شود که استاد آن فعال بوده و دارای پروژه های ملی و یا صنعتی باشد احتمال اینکه بتواند مقالات خوبی چاپ کند بیشتر خواهد بود.

شک فرهنگی : cultural Shock
اگر مسافرت شما به ژاپن اولین باری است که در طی آن برای مدت طولانی قصد اقامت در یک کشور خارجی را دارید باید آماده روبرویی با شک فرهنگی باشید. این پدیده واکنشی طبیعی به تغییر در شرایط زندگی است و به مرور زمان برطرف خواهد شد. این شک ناشی از تغییرات در محیط اطراف، نوع غذا، آب و هوا، مردم و موقعیت هاست. واکنش افراد نسبت به این امر متفاوت می باشد. نشانه های شک فرهنگی عبارتند از:
- ممکن است احساس تنهایی و کسالت کنید. ممکن است عصبی شده و به شدت خسته شوید. ممکن است میل داشته باشد که برای ساعت های طولانی بخوابید، حتی پس از آنکه خستگی ناشی از مسافرت با هواپیما برطرف شده باشد.
- ممکن است به شدت دلتنگ خانه شوید (homesick). البته دلتنگی و ناراحتی برای جدائی از خانواده و دوستان امری طبیعی است، اما اگر برای ساعت های طولانی کاری جز فکر کردن به خانه و نوشتن نامه و یا گریه کردن نداشتید، نشانه آن خواهد بود که دچار عوارض شک فرهنگی شده اید.
- ممکن است نسبت به کشور میزبان احساس خصومت کنید. حتی یک ناهماهنگی کوچک ممکن است شما را به شدت عصبانی کند.
- ممکن است به شدت وابسته به دوستان هموطن شده و از جوشیدن با افراد کشور میزبان و یا سایر کشورها پرهیز کنید. البته دوستی با هموطنان بسیار مهم و لازم است و می تواند زندگی در خارج از کشور را برای شما راحت تر کند، اما دوری از خارجی ها می تواند مانع آشنائی شما با سایر فرهنگ ها شود که خود یکی از مزایای مهم ادامه تحصیل در خارج است.
- ممکن است در درستی تصمیم خود برای رفتن به خارج و درس خواندن در آنجا شک کنید: " آیا میتوانم در محیط بیگانه با زبانی مشکل درسم را بخوبی بخوانم؟" ، " آیا قادر خواهم بود انتظارات خانواده را برآورده سازم؟" و ...
- ممکن است نسبت به یادگیری زبان کشور میزبان و همچنین کمک گرفتن از افراد بومی آنجا مقاومت نشان دهید.
مقابله با شک فرهنگی
برای مقابله با شک فرهنگی می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
- روحیه خود را تقویت کنید. به یاد بیاورید که هزاران نفر دیگر نیز به خارج رفته و با موفقیت درس خود را به پایان رسانیده اند.
- انتظارات خود را با واقعیت تطبیق دهید. در اینصورت عدم رضایت و ناراحتی شما کاهش خواهد یافت.
- فکر باز داشته باشید. مردم سایر کشور ها ممکن است همانند مردم شما رفتار نکنند. ارزش های فرهنگی ملل مختلف با هم فرق می کند. از ارزیابی رفتار مردم کشور میزبان با معیارهای فرهنگی خودتان پرهیز کنید.
- از گوشه گیری پرهیز کنید. کاری نکنید که باعث غرق شدن در مطالعه گشته و از قرار گرفتن در موقعیت ها فرار کنید.
- کمک بگیرید. معمولا دانشگاه ها مراکزی برای کمک به دانشجویان خارجی که دچار مشکل عدم تطبیق با محیط هستند می باشند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اخذ ویزای ژاپن با ما تماس بگیرید. 24 34 54 88 - 021

تورهای لحظه آخری

اطلاع از قیمت و رزرو تور

در صورتی که تمایل دارید پیامک و آفرهای ما را دریافت کنید فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

اطلاعات تماس

آدرس : سهروردی شمالی نبش کوچه آزادی پلاک 276 طبقه سوم واحد 14
تلفن : 02141365 -
فکس : 88543424 -
ایمیل : info@arioparvaz.com

آخرین پست های ما

instagram.com/arioparvaz

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آریو پرواز قرن می باشد. طراحی سایت و بهینه سازی سایت : ایده پویا